ECL tư vấn, hướng dẫn và thực hiện tổ chức HNNCC lần đầu, bất thường bầu ra BQT như: Tư vấn xây dựng các dự thảo liên quan đến công tác tổ chức HNNCC, tư vấn xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức HNNCC, tư vấn và đào tạo nhân sự triển khai HNNCC, tư vấn BQT lập hồ sơ xin công nhận Ban quản trị sau khi được bầu tại HNNCCX.

Bàn giao BQT và CĐT, kiểm tra hồ sơ pháp lý, bản vẽ thiết kế được phê duyệt của dự án và lập báo cáo chi tiết các tồn tại về hồ sơ pháp lý dự án, kiểm tra các hệ thống kỹ thuật của dự án và báo cáo chi tiết các tồn tại liên quan đến hạ tầng và hệ thống kỹ thuật của dự án, kiểm kê tài sản bàn giao