Ngoài những dịch vụ quản lý, vận hành bất động sản chuyên nghiệp, ECL hướng dẫn tổng hợp , hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của dự án đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam.