Nhận thức vai trò quan trọng của nguồn nhân lực để vận hành quản lý bất động sản, ECL chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân sự có đủ trình độ để vận hành các dự án, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định.