ECL xây dựng phương án vận hành tổng thể theo đặc thù của từng dự án như: Tư vấn các phương án nhân sự tinh gọn linh hoạt, tận dụng nguồn nhân lực hiệu quả, đưa ra các giải pháp vận hành hệ thống kỹ thuật an toàn, tiết kiệm năng lượng, xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trực thuộc BQLTN, tư vấn hệ thống kỹ thuật phù hợp quan điểm vận hành, tư vấn đầu tư bổ sung tiện ích nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ tòa nhà, kiểm soát BQLTN  vận hành tòa nhà theo đúng các tiêu chuẩn, quy trình qui định đã ban hành.